ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ශක්ති මට්ටම මනින ක්‍රම

ශක්ති මට්ටම මනින ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close