ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ ශක්තිය විහිදිම හා කම්පන වාර

ශක්තිය විහිදිම හා කම්පන වාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close