ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ කහ පාට, රතු පාට , නිල් පාට

කහ පාට, රතු පාට , නිල් පාට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close