ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ චිත්ත කිරන හිතට අනුකූලව විහිදිම

චිත්ත කිරන හිතට අනුකූලව විහිදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close