ගති ලක්ෂණ පහදාදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close