ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ඕරා වළල්ළ රාග,ද්වේෂ, මෝහ වල ඇති චිත්ත කිරන

රාග,ද්වේෂ, මෝහ වල ඇති චිත්ත කිරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close