දාන කථාදානසාංඝික දාන සාංඝික දාන 8

සාංඝික දාන 8 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close