දාන කථාදානසාංඝික දාන බුද්ධ ප්‍රඥප්තිය

බුද්ධ ප්‍රඥප්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close