දාන කථාදානසාංඝික දාන බුදුන් වහන්සේලාගේ සම්මතය

බුදුන් වහන්සේලාගේ සම්මතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close