දාන කථාදානසාංඝික දාන භික්ඛු සංඝස්ස දේම

භික්ඛු සංඝස්ස දේම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close