දාන කථාදානසාංඝික දාන අරිය සංඝස්ස දේම

අරිය සංඝස්ස දේම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා