දාන කථාදානසාංඝික දාන දානමය පුන්‍ය ක්‍රියාව

දානමය පුන්‍ය ක්‍රියාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close