දාන කථාදානසාංඝික දාන සාංඝික දානයට අවශ්‍යය සංඝයා ප්‍රමාණය

සාංඝික දානයට අවශ්‍යය සංඝයා ප්‍රමාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා