දාන කථාදානසාංඝික දාන උදෙසා වෙන් කිරීම

උදෙසා වෙන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close