දාන කථාදානසාංඝික දාන කාසාව කණ්ඨකයාගේ දානය

කාසාව කණ්ඨකයාගේ දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා