දාන කථාදානසාංඝික දාන අප්‍රමාන සංඝික දානය

අප්‍රමාන සංඝික දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close