දාන කථාදානසාංඝික දාන සංඝයා උදෙසා දන්දිම

සංඝයා උදෙසා දන්දිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close