දාන කථාදානසාංඝික දාන භික්ෂුන් 5 නමක් විනය කර්මයට

භික්ෂුන් 5 නමක් විනය කර්මයට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා