දාන කථාදානසාංඝික දාන සංඝකර්ම කිරිම

සංඝකර්ම කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා