පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය 34

පටිච්ච පමුප්පාද චක්‍රය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close