භාවනාවමෛත්‍රී අර්ථ පටිසම්භිදා ඥානය

අර්ථ පටිසම්භිදා ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close