භාවනාවමෛත්‍රී වැරදි නිවැරදි තේරුම් ගැනිම

වැරදි නිවැරදි තේරුම් ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close