භාවනාවමෛත්‍රී සංඛාර උපමාව තෝරා නොගැනීම

සංඛාර උපමාව තෝරා නොගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close