භාවනාවමෛත්‍රී නිරුක්ති වටහා නොගැනීම

නිරුක්ති වටහා නොගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close