භාවනාවමෛත්‍රී කාමයට ඇති නම්

කාමයට ඇති නම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close