භාවනාවමෛත්‍රී නිරුක්ති හොයන ක්‍රමය

නිරුක්ති හොයන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close