භාවනාවමෛත්‍රී සං සාරයි සේ ගැනිම

සං සාරයි සේ ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close