භාවනාවමෛත්‍රී සැප හොයා ගෙන දුක් ගොඩක් කරේ දමා ගැනීම

සැප හොයා ගෙන දුක් ගොඩක් කරේ දමා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close