පිරිත් කියන නිවැරදි ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close