උප්පාද වය අර්ථයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා