නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා

ඛේනට්ඨේන අනිච්ඡා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close