දාන කථාපිං තමන්ගේ වාසියට දෙවියන් බුදුන් සිහි කිරිම

තමන්ගේ වාසියට දෙවියන් බුදුන් සිහි කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා