දාන කථාපිං මුදලක් වෙන් කිරීම

මුදලක් වෙන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close