ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් දස අකුසලය සියයට සියයක් ප්‍රහීනවීම

දස අකුසලය සියයට සියයක් ප්‍රහීනවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close