ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කාම ලෝකාය් දුක්විදින කොටස

කාම ලෝකාය් දුක්විදින කොටස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close