ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් දස අකුසල දූෂ්‍යතාවය

දස අකුසල දූෂ්‍යතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close