නිවනට අදාල කරුනු අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම 79

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close