නිවනට අදාල කරුනු යෝනි -උප්පත්ති ස්ථාන

යෝනි -උප්පත්ති ස්ථාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා