නිවනට අදාල කරුනු ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන්

ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා