නිවනට අදාල කරුනු සුතමය ප්‍රඥාව

සුතමය ප්‍රඥාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා