නිවන් මග ආර්යන්ගේ නුවනින් මෙනෙහි කිරීම

ආර්යන්ගේ නුවනින් මෙනෙහි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close