ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බුදුන්ට දුන් විරේක බෙහෙත

බුදුන්ට දුන් විරේක බෙහෙත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා