ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් භෞතික ලෝකයෙන් ලැබෙන ආධාර

භෞතික ලෝකයෙන් ලැබෙන ආධාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close