ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පාරමිතා බලයේ විශේෂත්වය

පාරමිතා බලයේ විශේෂත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා