ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බුදු වෙන්න ති‍බෙන සුදුසු තැන සහ අවශ්‍යය කරුනු

බුදු වෙන්න ති‍බෙන සුදුසු තැන සහ අවශ්‍යය කරුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා