ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඒරාෂ්ඨකය අපල ගෙවන ක්‍රමය

ඒරාෂ්ඨකය අපල ගෙවන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා