ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සෙනසුරු ඒරාෂ්ඨකය බලය

සෙනසුරු ඒරාෂ්ඨකය බලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා