ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් යන්ත්‍ර පැලදීම

යන්ත්‍ර පැලදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා