ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සෘද්ධි භාෂිතය - බුද්ධ භාසිතය

සෘද්ධි භාෂිතය - බුද්ධ භාසිතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close