ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඉස්සර දඩයම් කල ආකාරය

ඉස්සර දඩයම් කල ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close